โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4   ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ชั้น/เพศ รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 16 9 25
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 13 16 29
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 17 9 26
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 7 9 16
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 12 8 20
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4 5 9
 รวมทั้งหมด 69 56 125