โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4   ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยเอกภัทรเดช พันแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา