โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4   ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววิจิตตรา ปะทะขีนัง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายภูริวิชญ์ สสิกาญจน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายณัฐพล จิตเย็น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1