โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4   ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางทิมพร วิเศษศิลป์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวประภาพร ศรีคง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1