โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4   ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต. วีระเทพ บุญอนันต์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวดลหทัย สายสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุพรรษา ศรีชาติ
ลูกจ้างประจำ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1