โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4   ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายมงคล สุดใจ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ