โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4   ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวลัดดาวัลย์ อุตเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ